سبک فرزند پروری مقتدرانه چگونه است؟

در جریان رشد کودک،محیط و شرایط خانواده یک عامل مثبت و مهیا کننده زمینه های رشد و یا یک عامل بازدارنده خواهد بود .در این میان نظام تربیتی خانواده به عبارت دیگر روشهای فرزند پروری والدین از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است .

 

بر این اساس و به دلیل اهیت آنچه گفته شد شیوه های فرزند پروری را به 4 دسته کلی تقسیم بندی می کنند .

 انواع سبک فرزند پروری :

 سبک فرزند پرری مستبدانه
  • سبک فرزند پروری مقدرانه ( دموکراتیک )
 • سبک فرزند پروری سهل گیرانه
 • سبک فرزند پروری طرد کننده

سبک فرزند پروری مقتدرانه چگونه  است؟

شیوه هایی که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال میکنند در رشد انان در دوران کودکی و خصایص شخصیتی و رفتاری آنها تاثیر فراوان و عمیق دارد.

والدین قاطع فرزندان خود را برای کسب استقلال تشویق می کنند اما در عین این تشویق کماکن محدودیت ها و کنترل های خود را بر نحوه رفتار آنها اعمال می کنند . در فرزند پروری مقتدرانه والدین با فرزندان خود تعامل و گفت و گوی زیادی دارند رابطه گرم با فرزندان داشته و باعث افزایش کفایت اجتماعی فرزندان می شوند.نوجوانان این گونه والدین به طور معمول خود اتکایند و از تعهدات اجتماعی بالا برخوردارند .در واقع والدین دموکرات والدینی گرم ولی محکمند.

در سبک فرزند پروری مقتدارنه کودکان چگونه پرورش می یابند؟

در سبک فرزند پروری مقتدرانه کودکان مستقل،گرم،صمیمی بوده و دارای روحیه همکاری بیشتری بوده و توانایی ابراز وجود بیشتری دارند .همچنین موفقیت اجتماعی و هوشی  بالاتری دارند و از زندگی لذت می برند چون انگیزه های پیشرفت در آنها بسیار بالاست.

در سبک  فرزند پروری مقتدرانه به کودکان امکان داده می شود که بدانند به عنوان فردی ارزشمند و شایسته مورد قبول  اند.

والدین مقتدر بر رفتارهای خوب فرزندانشان تمرکز کرده همان رفتارها را نیز تقویت میکنند به فرزندانشان کمک می کنند تا مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و در مورد پیامد رفتارهایشان بیندیشند.

والدین مقتدر انتطارات منطقی از کودکان خود دارند و دلیل این انتظارات را نیز توضیح می دهند.

در سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین مقتدر فرزندان خود را تشویق می کنند تا علایق و استعدادهای خود را دنبال کنند و خود نیز به نیازها و تواناییهای فرزندانشنان توجه دارند.

منبع:سهیلا کوزه گر کازرونی کارشناس ارشد روان شناسی
خبرنامه

با عضویت در خبرنامه باکودک از آخرین رویدادهای مرتبط با دنیای کودکان با خبر خواهید شد.